trouble

trouble
{trʌbl}
I. 1. безпокойство, вълнение, неприятност, грижа, тревога, труд, затруднение, беля
to be a TROUBLE създавам грижи главоболия (to на)
to be in TROUBLE имам неприятности, забременяла съм (за неомъжена жена)
to get into TROUBLE попадам в беда, навличам си беля
to get someone into TROUBLE вкарвам някого в беля, създавам му неприятности, правя жена да забременее (за мъж)
to make TROUBLE създавам неприятности/размирие/раздор
to give TROUBLE to, to put someone to TROUBLE безпокоя някого, създавам му неприятности/главоболия
no TROUBLE at all разг. това ни най-малко не ме затруднява, моля, не се тревожете
2. усилие, старание, грижа
to give oneself /take (the) TROUBLE to правя си/давам си труд да
to have TROUBLE in doing/to do something трудно ми е/струва ми усилие да направя нещо
3. неудобство, беда, нещастие
the TROUBLE is that бедата/лошото е там, че
to ask/look for TROUBLE разг. постъпвам безразсъдно, търся си белята
what is the TROUBLE? какво има/става? какво се е случило
4. пол. недоволство, безредици, конфликт, размирици
labour TROUBLEs работнически вълнения/стачки и пр
5. мед. смущения, заболяване, болеет
heart TROUBLE сърдечно страдание/смущение/заболяване
what is the TROUBLE? какво те боли? от какво се оплакваш
6. тех. неизправност, повреда, авария
7. attr авариен
II. 1. безпокоя (се), обезпокоявам, създавам труд/безпокойство на, затруднявам
to TROUBLE someone to do something, to TROUBLE someone for something помолвам някого да направи нещо/да ми подаде нещо и пр.
may I TROUBLE you for the salt, please? бихте ли ми подали солницата? I'll/I must TROUBLE you to be quiet/to remember your manners иронична, саркастична молба бъдете любезни да пазите тишина/да се държите прилично
a TROUBLEd look тревожен поглед
2. във въпр. и отриц. изр. правя си труд, грижа се за/да
don't TROUBLE (your head) about that не се главоболи за/с това
3. причинявам физическа болка
my leg TROUBLE s me кракът ме наболява
4. тех. повреждам, нарушавам
5. ост. вълнувам, разбърквам, размесвам, размътвам
to fish in TROUBLEd waters прен. ловя риба в мътна вода
don't-trouble until trouble TROUBLEs you не си търси сам белята
* * *
{tr^bl} n 1. безпокойство, вълнение; неприятност, грижа, трев(2) {tr^bl} v 1. безпокоя (се), обезпокоявам, създавам труд/б
* * *
яд; смущение; старание; тревожа; труд; усилие; обезпокоявам; притеснение; беда; авария; безпокоя; безпокойство; вълнение; главоболие; разправия; грижа; затруднявам; затруднение; нещастие; неприятност;
* * *
1. a troubled look тревожен поглед 2. attr авариен 3. don't trouble (your head) about that не се главоболи за/с това 4. don't-trouble until trouble troubles you не си търси сам белята 5. heart trouble сърдечно страдание/смущение/заболяване 6. i. безпокойство, вълнение, неприятност, грижа, тревога, труд, затруднение, беля 7. ii. безпокоя (се), обезпокоявам, създавам труд/безпокойство на, затруднявам 8. labour troubles работнически вълнения/стачки и пр 9. may i trouble you for the salt, please? бихте ли ми подали солницата? i'll/i must trouble you to be quiet/to remember your manners иронична, саркастична молба бъдете любезни да пазите тишина/да се държите прилично 10. my leg trouble s me кракът ме наболява 11. no trouble at all разг. това ни най-малко не ме затруднява, моля, не се тревожете 12. the trouble is that бедата/лошото е там, че 13. to ask/look for trouble разг. постъпвам безразсъдно, търся си белята 14. to be a trouble създавам грижи главоболия (to на) 15. to be in trouble имам неприятности, забременяла съм (за неомъжена жена) 16. to fish in troubled waters прен. ловя риба в мътна вода 17. to get into trouble попадам в беда, навличам си беля 18. to get someone into trouble вкарвам някого в беля, създавам му неприятности, правя жена да забременее (за мъж) 19. to give oneself /take (the) trouble to правя си/давам си труд да 20. to give trouble to, to put someone to trouble безпокоя някого, създавам му неприятности/главоболия 21. to have trouble in doing/to do something трудно ми е/струва ми усилие да направя нещо 22. to make trouble създавам неприятности/размирие/раздор 23. to trouble someone to do something, to trouble someone for something помолвам някого да направи нещо/да ми подаде нещо и пр 24. what is the trouble? какво има/става? какво се е случило 25. what is the trouble? какво те боли? от какво се оплакваш 26. във въпр. и отриц. изр. правя си труд, грижа се за/да 27. мед. смущения, заболяване, болеет 28. неудобство, беда, нещастие 29. ост. вълнувам, разбърквам, размесвам, размътвам 30. пол. недоволство, безредици, конфликт, размирици 31. причинявам физическа болка 32. тех. неизправност, повреда, авария 33. тех. повреждам, нарушавам 34. усилие, старание, грижа
* * *
trouble[trʌbl] I. n 1. безпокойство; вълнение; неприятност, тревога, грижа, затруднение, беля; to be a \trouble създавам грижи (to); to be in \trouble 1) имам неприятност(и); 2) бременна съм (за неомъжена жена); 3) нар. лежа в затвора; to ask for \trouble търся си белята, постъпвам безразсъдно; to get into \trouble изпадам в беда; правя бели; to get s.o. into \trouble вкарвам някого в беля; to make \trouble for s.o. създавам неприятности на някого; to give \trouble to s.o., to put s.o. to \trouble обезпокоявам някого, създавам някому главоболие; no \trouble at all разг. това ни най-малко не ме затруднява (в отговор на молба); моля, не се тревожете; to ask (look) for \trouble търся си белята; \trouble and strife жарг. съпруга; 2. усилие, старание, грижа; he takes a great deal of \trouble той много се старае, той не си жали труда; to put o.s. to (the) \trouble of, to take the \trouble to правя си труда; he thinks nothing too much \trouble никакво затруднение няма да го спре; 3. беда, скръб, нещастие; don't \trouble \trouble until \trouble \troubles you не си търси сам белята; не дърпай дявола за опашката; to meet \trouble halfway (half-way) тревожа се предварително; \troubles never come singly нещастието никога не идва само; 4. полит. безредици; вълнения; labour \troubles конфликт (недоразумения) между работници и работодател(и); 5. мед. болест, смущение; heart \trouble сърдечно страдание (смущение), болест на сърцето; what seems to be the \trouble? от какво се оплаквате? какво ви боли? 6. тех. повреда, авария, неизправност; II. v 1. безпокоя (се), обезпокоявам, тревожа; затруднявам, създавам труд (безпокойство) на; a \troubled look безпокоен (тревожен) поглед; may I \trouble you for the butter, please? мога ли да ви помоля за (моля, подайте ми) маслото; don't \trouble your head about that! не си блъскай главата с това! you'll be \troubled to find мъчно ще намерите; 2. ост. вълнувам (вода), разбърквам, размествам; to fish in \troubled waters ловя риба в мътна вода; 3. обикн. тех. повреждам; нарушавам; 4. причинявам физическа болка; my leg \troubles me кракът ме наболява.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • trouble — 1. (trou bl ) s. m. 1°   Confusion, désordre. •   S il arrivait qu il y eût du trouble dans la petite république...., PASC. Prov. IX.. •   Les Pays Bas sont en trouble sur toutes ces choses, BOSSUET Lett. quiét. 80. •   Que le trouble, toujours… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • trouble — ► NOUN 1) difficulty or problems. 2) effort or exertion. 3) a cause of worry or inconvenience. 4) (in trouble) in a situation in which one is liable to incur punishment or blame. 5) public unrest or disorder. ► VERB …   English terms dictionary

 • troublé — troublé, ée (trou blé, blée) part. passé de troubler. 1°   Mis en agitation désordonnée. La ville troublée par le son du tocsin. 2°   Saisi d une grande agitation morale. •   Auguste est fort troublé, l on ignore la cause, CORN. Cinna, IV, 5.… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • trouble — [trub′əl] vt. troubled, troubling [ME trublen < OFr trubler < VL * turbulare, altered (infl. by L turbula, disorderly group, dim. of turba, crowd) < LL turbidare, to trouble, make turbid < L turbidus,TURBID] 1. to disturb or agitate… …   English World dictionary

 • Trouble — Trou ble, n. [F. trouble, OF. troble, truble. See {Trouble}, v. t.] 1. The state of being troubled; disturbance; agitation; uneasiness; vexation; calamity. [1913 Webster] Lest the fiend . . . some new trouble raise. Milton. [1913 Webster] Foul… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • trouble — vb 1 Trouble, distress, ail can all mean to cause to be uneasy or upset. Trouble suggests loss of tranquillity or serenity and implies disturbance of any sort that interferes with efficiency, convenience, comfort, health of body, or peace of mind …   New Dictionary of Synonyms

 • Trouble — – Norwegian Live EP EP by Coldplay Released 27 August 2001 …   Wikipedia

 • Trouble — может означать: В музыке Группы Trouble (группа)  американская doom metal группа Музыкальные альбомы Trouble (альбом Whitesnake) (1977) Trouble (альбом Эйкона) (2004) Песни песня Элвиса Пресли песня Кэта Стивенса песня Coldplay песня Cypress …   Википедия

 • trouble — • As a comedian he had trouble finding a persona New York Times, 1974 • He ll have a lot of trouble finding his paintbrushes fiction website, BrE 2004 [OEC]. This use, in which trouble is followed immediately by a verbal noun, is acceptable… …   Modern English usage

 • trouble — [n1] annoyance, worry agitation, anxiety, bad news*, bind, bother, commotion, concern, danger, difficulty, dilemma, dire straits, discontent, discord, disorder, disquiet, dissatisfaction, distress, disturbance, grief, hang up*, heartache,… …   New thesaurus

 • Trouble — Trou ble, v. t. [imp. & p. p. {Troubled}; p. pr. & vb. n. {Troubling}.] [F. troubler, OF. trobler, trubler, tourbler,fr. (assumed) LL. turbulare, L. turbare to disorderly group, a little crowd; both from turba a disorder, tumult, crowd; akin to… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”